Ze zbiorów CBS

 
O statystyce Polski : krótki rzut wiadomości potrzebnych tym, którzy ten kray chcą oswobodzić, i tym, którzy w nim chcą rządzić, przez Autora Uwag nad temże Dziełem napisanych przedrukowane / Stanisław Staszic. - Kraków : w Drukarni Gröblowskiéy, 1809

Praca Stanisława Staszica została wydana po raz pierwszy w 1807 r. W Centralnej Bibliotece Statystycznej znajdują się wydania z 1809 i z 1916 r. Autor, który wprowadził do języka polskiego słowo statystyka, podaje tu informacje historyczne, geograficzne i gospodarcze o Polsce. Praca zawiera też dane liczbowe na temat ludności, rolnictwa, podatków, wojska i innych dziedzin. Jest to pierwsza polska publikacja tego typu.

Sygnatura w CBS: 26228

Link: http://statlibr.stat.gov.pl/F?func=direct&local_base=CBS01&l_base=CBS01&doc_number=000044137%20sygn.%2026228 

 

Uwagi ze względu na zbliżający się spis ludności / Józef Buzek. - Kraków : nakł. Towarzystwa Szkoły Ludowej, 1910

Uwagi ze względu na zbliżający się spis ludności to wydana w 1910 r. publikacja, w której jej autor prof. Józef Buzek, kierownik Biura Statystycznego we Lwowie i późniejszy pierwszy dyrektor Głównego Urzędu Statystycznego przedstawił założenia przeprowadzonego 31 grudnia 1910 na terenie Austro-Węgier spisu ludności. Opisany został sposób przeprowadzenia spisu, zakres badań, ale też jego znaczenie dla Polaków i dla budowania polskiej świadomości narodowej. Przedstawiona została również, zbadana podczas wcześniejszych spisów, struktura demograficzna, narodowościowa i wyznaniowa Galicji.

Sygnatura w CBS: 4143

Link: http://statlibr.stat.gov.pl/F?func=direct&local_base=CBS01&l_base=CBS01&doc_number=000044139%20sygn.%204143 

 
Królestwo Polskie w cyfrach przed wojną : według "Rocznika Statystycznego Królestwa Polskiego Rok 1914"

Królestwo Polskie w cyfrach przed wojną to zbiór dwudziestu kart pocztowych. Na pierwszej stronie każdej karty znajdują się interesujące grafiki, wykresy i dane statystyczne opracowane na podstawie „Rocznika Statystycznego Królestwa Polskiego. Rok 1914” przygotowanego pod kierunkiem Władysława Grabskiego. Na kartach przedstawiono dane dla Królestwa, poszczególnych guberni oraz dla innych państw z takich dziedzin jak przemysł, rolnictwo czy transport. Karty są przykładem oryginalnego sposobu publikowania i udostępniania danych oraz promowania wydawnictw statystycznych.

Sygnatura w CBS: 17567

Link: http://statlibr.stat.gov.pl/F?func=direct&local_base=CBS01&l_base=CBS01&doc_number=000045975%20sygn.%2017567  

 
Rocznik Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej. R 1., cz. I-II. - Warszawa : nakł. Głównego Urzędu Statystycznego, 1921-1923   

Pierwszy wydany przez Główny Urząd Statystyczny „Rocznik Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej” ukazał się w 1921 r. Była to część I rocznika zawierająca statystyki demograficzne oraz informacje na temat meteorologii i podziału administracyjnego. Wydawnictwo prawie w całości opracowano korzystając z danych statystycznych państw zaborczych. 

Część II rocznika wydana w 1923 r. została już opracowana na podstawie badań GUS  uzupełnionych danymi z okresu zaborów. Zawiera statystyki rolnictwa, przemysłu, finansów, transportu, handlu, cen, wymiaru sprawiedliwości, szkolnictwa, kultury, zdrowia, pracy, migracji, wyborów i plebiscytów oraz wiele innych interesujących zestawień. "Rocznik Statystyczny" wydawany jest do dziś, jest to podstawowa i najbardziej znana publikacja GUS.

Sygnatura w CBS: 2419

Linki:

http://statlibr.stat.gov.pl/Ffunc=direct&local_base=CBS01&l_base=CBS01&doc_number=000047117 sygn. 173873

http://statlibr.stat.gov.pl/F?func=direct&local_base=CBS01&l_base=CBS01&doc_number=000035863%20sygn.%20154674

 
Concise Statistical Year-Book of Poland. September 1939 – June 1941 / [Ewa Estreicher-Grodzicka and Ludwik Grodzicki]. – [London] : Polish Ministry of Information, 1941

Wydany w języku angielskim "Concise Statistical Year-Book of Poland. September 1939 – June 1941" ukazał się w grudniu 1941 roku, w Londynie nakładem  Ministerstwa Informacji i Dokumentacji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej. W publikacji tej dane opracowane przez Główny Urząd Statystyczny, w tym tablice z ostatniego przedwojennego wydania "Małego Rocznika Statystycznego" z 1939 r., zostały częściowo uzupełnione danymi statystycznymi dla Polski z okresu wojny i przedstawione w podziale na niemiecką i radziecką strefę okupacyjną.  Celem było zaprezentowanie na arenie międzynarodowej potencjału demograficznego, gospodarczego i kulturalnego kraju znajdującego się pod okupacją. 

W 1990 r. nakładem GUS ukazała się reedycja rocznika przetłumaczona na język polski. Jest ona również dostępna w zbiorach Centralnej Biblioteki Statystycznej.

Sygnatura w CBS: 25121

Link - wersja angielska: 

http://statlibr.stat.gov.pl/F?func=direct&local_base=CBS01&l_base=CBS01&doc_number=000016706 sygn. 25121

Link - wersja polska:

http://statlibr.stat.gov.pl/F?func=direct&local_base=CBS01&l_base=CBS01&doc_number=000006044 sygn. 109717

 
Geograficzno-statystyczny atlas Polski / red. i oprac. Eugeniusz Romer ze współudziałem licznych współpracowników. -  Warszawa ; Kraków : nakł. Polskich Spółek Oszczędności i Pożyczek : Gebethner i Wolff, 1916

Atlas opracowany przez prof. Eugeniusz Romera został wydany w 1916 r. Zawiera 32 mapy i ponad 60 tablic, przy pomocy których przedstawiono ziemie polskie znajdujące się pod zaborami. Pokazano geografię, ale też strukturę narodowościową i wyznaniową zamieszkującej te tereny ludności oraz przemysł, rolnictwo, działalność oświatową a nawet sieć dróg. Mapy uzupełniają uwagi, skorowidze i opisy w trzech językach: polskim, niemieckim i francuskim.  Materiały opublikowane w atlasie były i są do dziś bogatym źródłem informacji. Były wykorzystywane m.in. na konferencji pokojowej w Paryżu w trakcie rozmów na temat ustalania granic Rzeczypospolitej po I wojnie światowej.

Sygnatura w CBS: KA 787

Link: http://statlibr.stat.gov.pl/F?func=direct&local_base=CBS01&l_base=CBS01&doc_number=000030972 sygn. KA 787

 
Rzeczpospolita Polska : atlas statystyczny. - Warszawa :  nakładem Głównego Urzędu Statystycznego, 1930

Atlas został wydany przez Główny Urząd Statystyczny w 1930 r. Zgodnie z założeniami twórców stanowi uzupełnienie  roczników statystycznych GUS. Graficzna forma prezentacji danych ma za zadanie ułatwić odbiór oraz popularyzować informacje zawarte w rocznikach. Atlas zawiera 42 barwne tablice, na których przy pomocy map i różnego rodzaju wykresów przedstawiono dane z dziedziny demografii, rolnictwa, przemysłu, rynku pracy, finansów, edukacji, transportu czy warunków życia.

Sygnatura w CBS: KA 434

Link: http://statlibr.stat.gov.pl/F?func=direct&local_base=CBS01&l_base=CBS01&doc_number=000037052 sygn. KA 434

 
Atlas poglądowo-statystyczny Polski / Kazimierz Belina-Wojcikiewicz. - Bydgoszcz : [nakł. autora], 1938

Atlas poglądowo-statystyczny Polski został wydany w 1938 r., dwadzieścia lat po odzyskaniu niepodległości. Dedykowany jest ówczesnemu ministrowi skarbu Eugeniuszowi Kwiatkowskiemu. Jednym ze źródeł danych są statystyki GUS. Atlas prezentuje dokonania i rozwój odrodzonego państwa polskiego w takich dziedzinach jak gospodarka, przemysł, rolnictwo i leśnictwo, a nawet turystyka i sport. W publikacji podano informacje na temat historii i geografii Polski oraz statystyki krajowe, wojewódzkie i porównania międzynarodowe. Wśród innych wydawnictw tego typu atlas wyróżnia się za sprawą licznych zdjęć pokazujących przyrodę, architekturę i różne dziedziny życia mieszkańców przedwojennej Polski oraz, często nietypowych i bogatych graficznie, wykresów i kartodiagramów.

Sygnatura w CBS:  KA 104

Link: http://statlibr.stat.gov.pl/F?func=direct&local_base=CBS01&l_base=CBS01&doc_number=000027636 sygn. KA 104 

Copyright © 2018-2019 Główny Urząd Statystyczny