Józef Oleński (ur. 1941) − profesor zwyczajny nauk ekonomicznych, prezes Głównego Urzędu Statystycznego w latach 1992-1995 i 2006-2011. Studia ukończył w 1963 r. na Uniwersytecie Warszawskim, w 1969 r. obronił pracę doktorską, w 1997 r. uzyskał habilitację, a w 2004 r. otrzymał tytuł profesora. Początkowo pracował m.in. w dziedzinie informacji i informatyki w administracji rządowej, w tym w Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej (CINTE). W latach 1974-1991 był wicedyrektorem i dyrektorem Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Statystyki GUS. Pełnił także funkcję doradcy prezesa Narodowego Banku Polskiego, przewodniczącego Komisji Statystycznej ONZ i wiceprzewodniczącego Konferencji Statystyków Europejskich. Od 2000 r. pracuje na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest ekspertem IV i V programów ramowych " Information Society Technologies" UE i członkiem Międzynarodowego Instytutu Statystycznego (MIS).

Józef Oleński opublikował wiele prac naukowych z zakresu informacji naukowej i standardów informacyjnych, m.in.: Standardy informacyjne w gospodarce (1997), Ekonomika informacji (t.I-II,2001-2003), Infrastruktura informacyjna państwa w globalnej gospodarce (2006). Jest członkiem redakcji czasopisma International Journal of Public Information Systems, członkiem Rady Naukowej Wiadomości Statystycznych oraz przewodniczącym Rady Naukowej czasopisma wydawanego przez Uniwersytet Rzeszowski i Urząd Statystyczny w Rzeszowie - Transborder Economics : International Journal of Transborder Economics, Politics and Statistics.

Jako prezes GUS Józef Oleński był w latach 1992-1995 twórcą nowatorskiego systemu informacji statystycznej. W 1993 r. powołał do życia Departament Informacji i Centralne Informatorium Statystyczne. W latach 2006-2011 wdrożył system statystycznej sprawozdawczości elektronicznej, rozszerzył znacząco system informacyjny GUS oparty o bazy statystyczne w internecie i zorganizował 16 wyspecjalizowanych ośrodków badań statystycznych w wojewódzkich urzędach statystycznych, podnosząc jakość badań i rangę tych ośrodków.

Copyright © 2018-2019 Główny Urząd Statystyczny